Friday, 24 May 2024

ผุดแนวทางสกัดเด็กออกมาบนท้องถนน

29 Dec 2023
38

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปิดเผยกรณีเด็กเช็ดกระจกทุบรถบริเวณแยกอโศกที่ถูกตั้งคำถามถึงพฤติกรรมเด็ก รวมถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ใช้รถ ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยทีม พม.หนึ่งเดียวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมบูรณาการการทำงานช่วยเหลือเด็กเช็ดกระจกขายพวงมาลัยบนถนน โดยวางแผนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้ครอบคลุมในมิติอาชีพและรายได้ การตรวจประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิตของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อ โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องไม่ให้เด็กออกมาบนท้องถนน ดังนี้ ๑.จัดตั้งทีมเพื่อประสานส่งต่อการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในมิติอาชีพและรายได้ มิติสุขภาพกาย จิต มิติที่อยู่อาศัย มิติด้านการศึกษา และมิติการเข้าถึงการช่วยเหลือ รวมถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยง และการเผยแพร่ข้อมูลเด็กและครอบครัวผ่านสื่อต่างๆ ๒.ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และเครือข่ายในพื้นที่ เฝ้าระวังไม่ให้เด็กออกมาบนท้องถนน ๓.มีช่องทางให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงการขอความช่วยเหลือ ๔.มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนรายครอบครัว ทั้งนี้ หากพบเห็นเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงจะได้รับอันตราย หรือประสบปัญหาทางสังคม แจ้งสายด่วน พม. โทร. ๑๓๐๐ และ Application คุ้มครองเด็ก และ line@esshelpmeอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่