Friday, 24 May 2024

พม. ไฟเขียว “หลักประกันบริการสังคม”

29 Dec 2023
47

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ๒ เรื่องสำคัญ คือ ๑.“การพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มเติมหลักประกันทางสังคมให้กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ วัยแรงงานและสวัสดิการสำหรับครอบครัว ให้สอด คล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และ ๒. “แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การอาสาสมัครที่ดี” ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาและสามารถสร้างงานอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีมติมอบหมายให้ พม. วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวนายวราวุธกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกฎหมายในส่วนของข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/ องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยื่นคำขอรับรององค์กรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้เกิดความคล่องตัว มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการยื่นคำขอเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand ๔.๐ รวมทั้งเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่