Sunday, 19 May 2024

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๙ วัน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๙๒๕ ราย หนี้ลดร่วม ๑๓๑ ล้าน

29 Dec 2023
59

ปลัด กระทรวงมหาดไทยเผย ผลลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๙ วัน ลงทะเบียนแล้ว ๑๑๓,๓๒๓ ราย มูลหนี้ ๗,๓๒๑ ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๙๒๕ ราย มูลหนี้ลดลงร่วม ๑๓๑ ล้าน ย้ำ ขอประชาชนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อภาครัฐใช้ข้อมูลแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพวันที่ ๒๙ ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ ๒๙ นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีมูลหนี้รวม ๗,๓๒๑.๓๐๔ ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๓,๓๒๓ ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๙๘,๐๖๑ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๑๕,๒๖๒ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๘๓,๙๔๙ รายมีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน ๗,๐๘๓ ราย เจ้าหนี้ ๖,๑๙๘ ราย มูลหนี้ ๖๑๗.๘๒๐ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๔,๘๒๐ ราย เจ้าหนี้ ๔,๑๔๙ ราย มูลหนี้ ๓๐๙.๐๕๙ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๔๗๑ ราย เจ้าหนี้ ๓,๒๙๕ ราย มูลหนี้ ๒๘๙.๑๙๔ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๓๑๙ ราย เจ้าหนี้ ๒,๘๑๖ ราย มูลหนี้ ๓๓๒.๗๔๙ ล้านบาท ๕. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน ๓,๐๑๒ ราย เจ้าหนี้ ๒,๕๑๑ ราย มูลหนี้ ๒๓๑.๔๙๐ ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๑๖๗ ราย เจ้าหนี้ ๑๓๗ ราย มูลหนี้ ๘.๓๓๐ ล้านบาท ๒. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๒๓๕ ราย เจ้าหนี้ ๑๕๔ ราย มูลหนี้ ๑๗.๒๓๗ ล้านบาท ๓. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๓๐๔ ราย เจ้าหนี้ ๒๑๙ ราย มูลหนี้ ๙.๗๘๖ ล้านบาท ๔. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน ๓๗๔ ราย เจ้าหนี้ ๒๕๘ ราย มูลหนี้ ๑๔.๖๕๘ ล้านบาท และ ๕. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๔๐๕ ราย เจ้าหนี้ ๒๗๒ ราย มูลหนี้ ๑๙.๖๑๕ ล้านบาท“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ๔,๓๔๒ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๙๒๕ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๒๕๖.๕๑๖ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑๒๕.๒๙๑ ล้านบาท มูลหนี้ลดลง ๑๓๑.๒๒๔ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ๑,๑๓๗ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๒๑ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๘๘.๗๖๓ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑.๗๒๗ ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง ๘๗.๐๓๖ ล้านบาทนายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมีเวลาลงทะเบียนถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยงานราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานเขต ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมา จากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์พบว่า ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่ครบ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงการแจ้งชื่อเจ้าหนี้นอกระบบ เพราะที่ผ่านมามีการแจ้งชื่อเป็นชื่อเล่นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง สำหรับการลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือในสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ตนได้กำชับให้ท่านผู้ว่าราชจังหวัด ท่านนายอำเภอ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทาง ก็ให้ท่านผู้นำในแต่ละพื้นที่ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายนำพาพี่น้องประชาชนไปลงทะเบียน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมและไกล่เกลี่ยหนี้ต่อไป “กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์กล่าว.