Friday, 24 May 2024

บทสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๗ เสริมมงคล รับความโชคดี มีความสุขตลอดปี

30 Dec 2023
48

บทสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๗ รับความโชคดี ด้วยการ คิด ตริตรอง ทบทวนตัวเองก่อนเข้าสู่ปีใหม่ ไทยรัฐออนไลน์ เปิดบทสวดมนต์ข้ามปี แบบอยู่ที่บ้าน ก็สามารถสวดได้เอง สำหรับคนที่ไม่อยากออกไปสวดที่วัด สามารถแชร์เก็บไว้ได้เลย เขาว่าไว้ว่าการสวดมนต์ข้ามปีนั้น ถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ๆ เพื่อรับความโชคดี ความสุข ความราบรื่น ตลอดปีตลอดไป นอกจากนี้ บทสวดมนต์นี้ สามารถเซฟเก็บไว้สวดก่อนนอน หรือตลอดปีก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเริ่มสวดตั้งแต่บทที่ ๑ ดังนี้๑. คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยอิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ        อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ                                                 อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ       ๒. บทกราบพระรัตนตรัยอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) ๓. นมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)๔. สมาทานศีล๕ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิอะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิมุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิtt ttสวดมนต์ข้ามปี ๖๗ ๕. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง)บทพระพุทธคุณอิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติบทพระธรรมคุณสวากขาโต ภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติบทพระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ๖. บทมงคลสูตร (ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนาปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตาอัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯพาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโตสุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯมาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโหอะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโหอะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯอาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโมอัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯคาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตากาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนังกาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนังนิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติอะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯเอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตาสัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯtt tt๗. บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถาวิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเรสะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินามุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตาสังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยาเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปังคิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิเต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโตจุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรังสัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโสเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตังเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ๘. บทพุทธชัยมงคลคาถา (ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯมาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯนาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯอุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯกัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯสัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯนันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานังญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯเอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ๙. บทแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ตัวเองอะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)บทแผ่เมตตาทั่วไปสัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุขอิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขอิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุขอิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขอิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขอิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขอิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขคำอธิษฐานตอนกรวดน้ำ ถ้าข้าพเจ้าเคยสร้างเวรไว้กับผู้ใด สร้างกรรมไว้กับผู้ใดขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในบุญกุศล และจงงดเว้นจากการจองเวรจองกรรมด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ.