Monday, 27 May 2024

๗ วันอันตราย วันแรก เจ็บ ๓๓๕ คน เสียชีวิต ๓๔ ราย ปราจีนฯ แชมป์ ดับ ๔ ราย

30 Dec 2023
65

๗ วันอันตราย วันแรก ประเดิม บาดเจ็บ ๓๓๕ คน เสียชีวิต ๓๔ ราย เกิดอุบัติเหตุ ๓๓๙ สาเหตุ “ขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ” จังหวัดเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ขอนแก่น ๒๔ ครั้ง จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสูงสุด “ปราจีนบุรี” ๔ ราย วันที่ ๓๐ ธ.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกิดอุบัติเหตุ ๓๓๙ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๓๓๕ คน ผู้เสียชีวิต ๓๔ ราย ศปถ. ได้ประสานจังหวัดอำนวยความสะดวกในเส้นทางสายหลัก สายรอง รวมถึงเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงกำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย อีกทั้งปรับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนtt ttนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ ๓๓๙ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๓๓๕ คน ผู้เสียชีวิต ๓๔ ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ ๓๙.๒๓ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ ๒๓.๐๑ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๖.๐๐ ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ๘๖.๔๓ ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ ๔๑.๐๐ ถนน ใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๒.๔๕ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา ๑๘.๐๑–๑๙.๐๐ น. ร้อยละ ๘.๑๓ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ ๒๐–๒๙ ปี ร้อยละ ๒๐.๐๕ จัดตั้งจุดตรวจหลัก ๑,๗๗๕ จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๕๑,๖๓๖ คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น (๒๔ ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ปราจีนบุรี (๔ ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น (๒๓ คน)นายโชตินรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้การเดินทางของประชาชนในการกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายแล้ว และบางส่วนยังอยู่ระหว่างเดินทาง รวมถึงมีการเดินทางในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยจากสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ถนนกรมทางหลวง ถนนใน อบต. และหมู่บ้าน รวมถึงถนนที่เป็นเส้นทางตรง เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้เน้นย้ำจังหวัด ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งถนนสายหลักและสายรอง โดยเปิดช่องทางพิเศษ ปิดจุดกลับรถ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวมถึงเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งทางแยก ทางร่วม และบริเวณที่มีการก่อสร้างถนน พร้อมดูแลเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เน้นการวางแผนแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ในระยะนี้บางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสภาพถนนมีความเปียกลื่น จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสัญจรผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนัก เพื่อลดปัจจัยเลี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ขอฝากให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ๑๗๘๔” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @๑๗๘๔DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป