Friday, 24 May 2024

"สุวัจน์" หนุน ตั้งกมธ.ถกปม "นิรโทษฯ" เห็นพ้อง แก้รธน.ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร.แบบผสม

31 Dec 2023
65

“สุวัจน์” ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า หนุน ตั้งกมธ.ถกปม “นิรโทษกรรม” เห็นพ้องร่วมแก้รธน.ดันตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร. รับได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร.จากเลือกตั้งผสมแต่งตั้ง ให้ครบทุกมิติวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) และอดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการนิรโทษกรรมว่า เป็นความขัดแย้งทางการเมืองมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ หรือมากกว่า ๑๖-๑๗ ปี ความขัดแย้งทางการเมืองนำไปสู่วิกฤติ ขาดความต่อเนื่องของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และขาดความเชื่อมั่น ถ้าเราสามารถที่จะยุติความขัดแย้งได้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดวิกฤติและเป็นการรวมพลังของคนในชาติ รวมพลังความรัก ความสามัคคีและประสบการณ์ ส่วนขอบเขต หรือวิธีการของการนิรโทษจะทำอย่างไรเพื่อไม่นำไปสู่ความขัดแย้งใหม่อีกครั้งนั้น จะต้องเป็นวิธีการที่ทุกฝ่ายยอมรับ และเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยสภาผู้แทนราษฎร น่าจะเป็นองค์กรที่ชอบธรรมในการเริ่มต้นกระบวนการต่างๆ อาจจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมการ ที่มีองค์ประกอบทุกพรรคการเมืองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีตัวแทนนักวิชาการ มาวิเคราะห์ให้ตกผลึกว่า การนิรโทษควรจะนิรโทษแบบใด และนิรโทษกรรมในส่วนไหน เมื่อได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วจึงเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนจะนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดมาตรา ๑๑๒ และคดีทุจริตหรือไม่นั้น ควรเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นไปคุยในรายละเอียดเพื่อให้ทุกฝ่ายรับได้tt ttนายสุวัจน์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรค ชพก. ได้พูดไว้ในช่วงเลือกตั้ง และพรรคอื่นๆ ก็พูดเรื่องนี้ ฉะนั้นในฝ่ายการเมืองเห็นพ้องต้องกันว่า ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย มีความถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์เศรษฐกิจที่ต้องได้รับการแก้ไข และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ แต่จะแก้บางมาตรา หรือแก้ทั้งฉบับต้องไปอิงให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากจะแก้ทั้งฉบับ ต้องไม่แตะ หมวด ๑ หมวด ๒ ต้องทำประชามติ หากประชาชนเห็นด้วยก็ต้องมาว่ากันที่วิธีการแก้ คือมาตรา ๒๕๖ ว่า จะแก้แบบไหน อย่างไร เช่น การมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร.) จะมีกี่คน มาจากเลือกตั้ง หรือผสมกับการแต่งตั้ง“พรรค ชพก.รับได้ที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร.จะมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่ง และมาจากการแต่งตั้งส่วนหนึ่ง เพราะต้องมีความชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และต้องได้ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญและมีประสบการณ์มาช่วยกันร่าง เป็นองค์ประกอบสองส่วนเพื่อให้มองครบทุกมิติในการแก้ปัญหาของประเทศก็จะสมบูรณ์ แต่ความชอบธรรมของประชาชนต้องมากกว่า เช่น มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่ และอีก ๒๐ กว่าคนมาจากการแต่งตั้งที่เลือกจากสาขาวิชาชีพทำให้องค์ประกอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องเหมาะสมในทุกมิติ เช่นเดียวกับ สส. ที่มาจากการเลือกตั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ ส่วนภาพรวมเราสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ เพราะตอนนี้บรรยากาศบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ การเขียนรัฐธรรมนูญก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย และวันนี้เราต้องมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาประเทศ เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นของกฎหมายจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศได้เร็วและสำเร็จ” ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าว…