Tuesday, 21 May 2024

เปิดตัวเลข "เมาขับ" ๒ วันแรก ๗ วันอันตราย สมุทรปราการขึ้นอันดับ ๑

31 Dec 2023
46

วันที่สอง ๗ วันอันตราย “คุมประพฤติคดีเมาขับ” ทั้งสิ้น ๖๔๔ คดี “เมาขับ” มากสุด ๖๑๗ คดี สมุทรปราการนำอันดับหนึ่ง วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในวันที่สองของการควบคุมเข้มงวด ว่า วันที่ ๓๐ ธ.ค. มีคดีทั้งสิ้น ๑๐๒ คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา ๑๐๒ คดี เนื่องจากศาลส่วนใหญ่ปิดทำการ ทำให้ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ๒ วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธ.ค. ๖๖ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๔๔ คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา ๖๑๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๑ คดีขับเสพ ๒๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๔ คดีขับรถประมาท ๑ คดี คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ สมุทรปราการ เป็นอันดับหนึ่ง ๗๘ คดี รองลงมา กรุงเทพมหานคร ๖๙ คดี และ เชียงใหม่ ๕๘ คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่งานคุมประพฤติ พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปีที่แล้ว ๓๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๓๓ คดี และปีนี้ ๓๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๒ คดี ลดลง จำนวน ๑,๓๓๑ คดี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๘ tt ttอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน ๑๙๓ จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนและผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕,๐๑๔ คน นอกจากนี้ ยังฝากความห่วงใยแก่ประชาชนในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเฉพาะการสังสรรค์ ไม่ควรขับรถขณะเมาสุรา ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน