Friday, 24 May 2024

แฉเลือกตั้งทิพย์ กก.สหกรณ์ครูฯ ซื้อเสียง ๒ พัน ซื้อตัว ๒ แสน

31 Dec 2023
51

ฉาวไม่เลิก เลือกตั้งกรรมการออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งว่าง เผยซื้อเสียง ๒,๐๐๐ บาท ซื้อตัว ๒๐๐,๐๐๐ บาท บางเขตไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง ชี้ที่ประชุมใหญ่อาจไม่รับรอง เหตุเลือกตั้งทิพย์วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (สอ.กส.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนโดยสมาชิกเลือกกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่างครึ่งหนึ่ง ของกรรมการ ๑๕ คนโดยบรรยากาศการลงคะแนน เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีหลายเขตเลือกตั้งที่สมาชิกไม่ได้ลงคะแนนให้ผู้สมัคร ตามสิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื่องจาก มีการสมยอมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้วยการถอนตัวให้หมดสิทธิจากผู้สมัครในวงเงินสูงกว่ารายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีการลงคะแนน มีการซื้อเสียงจากสมาชิกครูหัวละ ๒,๐๐๐ บาทนายธนรรชน พหลทัพ ผู้รับรางวัลมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า “ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้ตัวแทนเข้าไปบริหาร จัดการสหกรณ์ มีภารกิจรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์เป็นสำคัญ หากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น สมาชิกมิได้ลงคะแนนก็ถือว่า มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ ฉะนั้น ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ จะไม่สามารถรับรองบุคคลที่ไม่มีคะแนนเลือกตั้งรองรับเข้าไปทำหน้าที่ได้ เนื่องจากเป็นการละเมิดอำนาจหน้าที่ของสมาชิกที่เป็นเจ้าของกิจการ”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์โดยสมาชิกเลือกกันเองเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีรับรอง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเกิดการทุจริตหลายรูปแบบในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกรณีคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณียักยอกเงินค่าสงเคราะห์สมาชิก และล่าสุดการทุจริตโดยการสวมสิทธิ์แก่ผู้กู้เงินฉุกเฉินของสมาชิก ทั้งหมดเป็นผลพวงหรือผลกระทบมาจากวิธีการสรรหาตัวบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกมาทำหน้าที่ในการบริหารในฐานะกรรมการสหกรณ์โดยวิธีการเลือกตั้ง ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียงระหว่างสมาชิกกับผู้สมัคร และระหว่างผู้สมัครด้วยกันเอง ทราบว่ามีราคาค่าหัวจ้างออกกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน นับว่าเป็นวงจรอุบาทว์ที่ยากจะแก้ไข