Tuesday, 16 July 2024

"โพล" เผย คนเหนื่อยหน่าย "ปัญหาเศรษฐกิจ" มากสุด รองมา "ความวุ่นวายการเมือง"

31 Dec 2023
82

“นิด้าโพล” เผย ผลสำรวจ “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี ๖๖ ที่ผ่านมา” ๕๘.๖๓% ปัญหาเศรษฐกิจ รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมา ๒๕.๔๒% ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ขณะ ๒๓.๑๓% “ภัยไซเบอร์”ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ จากประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๑๐ หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ ๙๗.๐tt ttจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ ๔๒.๗๕ ระบุว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน รองลงมา ร้อยละ ๒๗.๘๖ ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ เศรษฐกิจไม่ดีราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง ร้อยละ ๑๘.๖๓ ระบุว่า มีความสุขมาก เพราะ มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น ร้อยละ ๑๐.๖๙ ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ และร้อยละ ๐.๐๗ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่าย ในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ ๕๘.๖๓ ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมา ร้อยละ ๒๕.๔๒ ระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภา ร้อยละ ๒๓.๑๓ ระบุว่า ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮกข้อมูล เป็นต้น ร้อยละ ๒๐.๗๖ ระบุว่า ปัญหาราคาพลังงาน ร้อยละ ๒๐.๒๓ ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด ร้อยละ ๑๙.๕๔ ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร้อยละ ๑๖.๐๓ ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ ๑๓.๘๙ ระบุว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๑๑.๙๑ ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ร้อยละ ๑๐.๖๑ ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ ๙.๘๕ ระบุว่า ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย ร้อยละ ๙.๖๒ ระบุว่า ปัญหาการคอร์รัปชันในทุกระดับ ร้อยละ ๗.๕๖ ระบุว่า ปัญหาการจราจร ร้อยละ ๕.๖๕ ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๕.๑๙ ระบุว่า ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ในระบบราชการ ร้อยละ ๔.๕๘ ระบุว่า ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ และร้อยละ ๐.๙๒ ระบุอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหาความรัก  tt tt