Monday, 27 May 2024

ครม. รับทราบ ปรับแก้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น ๑๘ ปี จากเดิม ๑๗ ปี

02 Jan 2024
66

“รัดเกล้า” เผย ครม. รับทราบ แก้ปัญหากรณีจัดให้เด็กสมรสก่อนวัยอันควร ปรับแก้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น ๑๘ ปี พร้อมให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยปรับแก้อายุขั้นต่ำในการสมรสตามระเบียบนิกาห์ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีการจัดให้เด็กสมรสก่อนวัยอันควร ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้๑. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยปรับแก้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสเป็น ๑๘ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับคำมั่นของประเทศไทยต่อกระบวนการ UPR และข้อสังเกตของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กและคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการบังคับสมรสในวัยเด็กให้ครอบคลุมทุกกรณี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เช่น กรณีเป็นความยินยอมโดยสมัครใจของเด็ก กรณีการบังคับด้วยเหตุแห่งเศรษฐกิจ กรณีการบังคับที่เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กสมัครใจล่วงประเวณี หรือกรณีการบังคับสมรสอันเป็นผลมาจากการถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก๓. เมื่อปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยปรับแก้อายุขั้นต่ำในการสมรสตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส (นิกาห์) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อไป“กสม. ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า ปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อคณะทำงาน Universal Periodic Review (UPR) เมื่อปี ๒๕๕๙ ในการปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรสให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” นางรัดเกล้า กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ประเทศไทยบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดอายุขั้นต่ำในการสมรสไว้ที่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ขณะที่คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส ระบุว่า ชายหรือหญิงมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ได้ (มาตรา ๑๔๔๘)