Sunday, 19 May 2024

ตั้งเป้าปี ๖๗ “พิมพ์ภัทรา” ลุยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

02 Jan 2024
58

“รัดเกล้า” เผย ปี ๒๕๖๗ “พิมพ์ภัทรา” รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จที่สมดุลทั้ง ๔ ด้านวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๗ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่ความสำเร็จที่สมดุลทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านความสามารถในการแข่งขัน ด้านการยอมรับจากชุมชนและสังคม ด้านการตอบโจทย์กติกาสากลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอนาคตของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยใช้มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ ๒ (EV๓.๕) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมกันนี้ จะยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเดิม เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต คือการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ที่เชื่อมโยงกับเทรนด์โลกและภาคเศรษฐกิจอื่น เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร เช่น การพัฒนาวัตถุดิบ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมรีไซเคิล การนำของเสียหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV), ซากรถยนต์, แผงโซลาร์เซลล์ อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีนวัตกรรม (Innovative Construction) เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่อยู่อาศัยในอนาคต เช่น การผลิตปูนซีเมนต์เองภายในประเทศโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมไปถึง อุตสาหกรรมสนับสนุนประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Facilitator) เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบอัตโนมัติในการเตรียมการขนส่ง, โลจิสติกส์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) โดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรมฮาลาล โดยจัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกลไกอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐาน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาล (Halal Hub) ในภูมิภาค อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยผลักดันการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพและนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การพัฒนาทักษะแรงงาน การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อสร้างอุปสงค์ภายในประเทศ นางรัดเกล้า ยังระบุในช่วงท้ายด้วยว่า “ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจจริงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเสาหลักที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”