Thursday, 23 May 2024

นายกฯ สั่ง นำพระราชดำรัส ร.๑๐ มาเป็นแนวทางการทำงานของ ครม.

02 Jan 2024
53

นายกรัฐมนตรี ขอ คณะรัฐมนตรีน้อมนำพระราชดำรัส ในหลวงพระราชทานวันปีใหม่ เป็นแนวทางการทำงาน พร้อมขอคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ตามแผนงาน เผยข่าวดีเพิ่มวันทำการประมงให้เรือประมง ๑,๒๐๐ ลำเมื่อเวลา ๑๐.๑๐ น. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการคลัง แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม. ตนได้ขอให้ คณะรัฐมนตรีน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่มาเป็นแนวทางในการทำงาน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรต้องทำตาม และเป็นปีมหามงคลด้วย เนื่องจากจะมีพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา มีแผนงานที่ชัดเจน ก็ขอให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างเคร่งครัดนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มวันสำหรับทำการประมงให้กับเรือประมง ๑,๒๐๐ ลำ เพื่อแก้ไขปัญหาประมงไทยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ทำให้เกิดการสร้างงานเป็นจำนวนมาก และสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้รายงานผลการดำเนินการของไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดและเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความก้าวหน้าอย่างเต็มที่ของสตรี คุ้มครองเด็ก และส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษา ซึ่งบ่งบอกได้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน