Wednesday, 22 May 2024

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยช่วง ๓-๗ ม.ค. ๖๗ ลมหนาวแรงขึ้น ไทยอุณหภูมิลดลง

03 Jan 2024
61

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดช่วงวันที่ ๓-๗ มกราคม๖๗ มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่เสริมลงมาปกคลุม ลมหนาวแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่วนภาคกลาง กทม.และปริมณฑล อุณหภูมิลดลงวันที่ ๓ ม.ค. ๖๗ มีรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ ๒๔ ชม. : (นับตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น.วันรุ่งขึ้น) ๑๐ วันล่วงหน้า ระหว่าง ๓ ม.ค.-๑๒ ม.ค. ๖๗ อัปเดต ๒๐๒๔๐๑๐๒๑๒ จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) : ช่วงวันที่ ๓-๗ มกราคม๖๗ คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่เสริมลงมาปกคลุม ลมหนาวแรงขึ้น และอุณหภูมิลดลงบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่วนภาคกลาง กทม.และปริมณฑล ลดลงเล็กน้อย ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม๖๗ ต้องกลับมาติดตามและเฝ้าระวังกันอีกครั้ง คลื่นลมมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง เดินทางช่วงนี้ต้องระวังเรื่องหมอกในตอนเช้า ช่วง ๘ -๑๒ มกราคม๖๗ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงอีก ลมอ่อนลง ทิศทางลมแปรปรวน มีลมทิศใต้ ตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาปกคลุม ฝนเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนมากเกิดขึ้นทางภาคใต้ (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ ภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรง ซึ่งทำให้สภาวะลมหนาว ฝนและพายุเปลี่ยนแปลงไป ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ)