Monday, 27 May 2024

คลินิกมลพิษออนไลน์โรงพยาบาลนพรัตน์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ที่บ้าน

03 Jan 2024
84

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์มลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM ๒.๕ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และประชาชนที่มีโรคเรื้อรัง โรคปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์จึงได้จัดทำคลินิกมลพิษออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินอาการจากการสัมผัสฝุ่น PM ๒.๕ พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น ร่วมกับจัดทำระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ที่บ้านโดยดำเนินการ ๔ ขั้นตอนดังนี้ ๑.เพิ่มเพื่อนในไลน์คลินิกมลพิษ online หรือเข้าสู่เว็บไซต์ www.pollutionclinic.com คลินิกมลพิษ online ๒.ประเมินอาการและทราบคำแนะนำเบื้องต้น ๓.ลงทะเบียนพบแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ๔. พบ/ปรึกษาแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชัน DMS Telemedicine สามารถรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการดำเนินการ ติดต่อโทร. ๐-๒๕๑๗-๔๓๓๓, ๐-๒๕๔๘-๑๐๐๐ ต่อ ๘๐๒๐๙.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่