Wednesday, 22 May 2024

ชูเขตสุขภาพ ๙ ต้นแบบเรียนรู้ “เบาหวานวิทยา”

03 Jan 2024
85

นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข (สธ.) ได้ตรวจเยี่ยม รพ.มหาราชนครราชสีมา ตนได้นำเสนอการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ซึ่งได้นำแนวคิดการควบคุมการกินอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย การปรับอารมณ์ มาจัดทำเป็นหลักสูตรเบาหวานวิทยาให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ วัน โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอาหารในแต่ละมื้อ โดยหลักการกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ ทั้งแป้งและน้ำตาล มีการคำนวณทั้งอายุ น้ำหนัก ส่วนสูงของ ผู้เข้าอบรมแต่ละคน ว่าแต่ละวันควรกินแป้ง น้ำตาล จำนวนเท่าไร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น เดิน ซิตอัป ผสมผสานกับแนวคิดการอดอาหารแบบ IF หรือ Intermittent Fasting เมื่อจำกัดช่วงเวลาการกิน มีการออกกำลังกาย จะทำให้ร่างกายไปดึงส่วนเกินที่สะสมไว้ที่ตับ และตับอ่อนมาใช้ ส่งผลให้ไขมันลดลงนพ.ภูวเดชกล่าวต่อว่า ผลการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการดีขึ้น ลดการใช้ยาได้อย่างเห็นผล ส่วนน้ำหนักตัวก็ลดลง กว่าร้อยละ ๖๐ หายเป็นปกติ ที่สำคัญผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทุกคนไม่อยากกลับไปมีสภาพร่างกายแบบเดิมอีก เพราะเมื่อไขมันที่พอกตับลดลง หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้น ความดันก็ลดลง ส่งผลดีต่อโรค NCDs อื่นๆก็ดีขึ้นตามมาด้วย เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามหลักสูตรเบาหวานวิทยาก็ไม่ถึงหลักพันบาท ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการสธ.จึงได้ให้เขตสุขภาพที่ ๙ จัดทำพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้หลักสูตรนี้ให้กับเขตสุขภาพอื่นๆเพื่อขยายผลไปทั่วประเทศ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่