Wednesday, 22 May 2024

นำร่อง ๖ นิคมฯ ดึงจุดเด่นสร้างรายได้ แบบบูรณาการก่อนขยายผล

03 Jan 2024
59

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ปี ๒๕๖๗ พส.มีเป้าหมายพัฒนานิคมสร้างตนเอง ๔๓ แห่งครอบคลุม ๓๗ จังหวัดทั่วประเทศให้สมาชิกและกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนโยบายที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการพม. มอบหมายให้ พส.ดำเนินการ จากเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ปี ๒๕๖๗ เป็นการกำหนดเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการดึงจุดเด่นแต่ละพื้นที่มาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ระยะแรกจะนำร่องพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ๖ นิคมฯ เพื่อเป็นโมเดลทดลองการทำงานแบบบูรณาการก่อนขยายผลไปทุกนิคมฯ ประกอบด้วย๑.นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี๒.นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี๓.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี๔.นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จ.สกลนคร๕.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองและ ๖.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่