Wednesday, 24 July 2024

พรอันเป็นมงคลประเทศ

03 Jan 2024
107

ในโอกาส ศักราชใหม่ ๒๕๖๗ ขออัญเชิญพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ปวงชนชาวไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ความว่าในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ในรอบปีที่ล่วงแล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง อย่างที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ ได้มีการประกาศให้วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันนวมินทร มหาราช และได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคมที่ผ่านมา มีประชาชนไปร่วมงาน ร่วมถวายราชสักการะและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากยังมีเรื่องที่น่ายินดี คือเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำความปลาบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยถ้วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเรา ดำรงมั่นคงให้มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติ จวบจนทุกวันนี้ ก็ด้วยเราทุกคน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความดี และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด ดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประสบ ความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญ ปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา และร่วมกันคิดอ่าน ปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์ จริงจัง รวม กำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่าย มาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทุกๆประการ บันดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้าและตลอดไปขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.หมัดเหล็กmudlek@thairath.co.thคลิกอ่านคอลัมน์ “คาบลูกคาบดอก” เพิ่มเติม