Wednesday, 22 May 2024

รัฐบาลเร่งช่วยเกษตรกรภาคใต้น้ำท่วม ธ.ก.ส. ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน

03 Jan 2024
70

“คารม” เผย รัฐบาลโดย ธ.ก.ส. ช่วยเกษตรกร ๓ จังหวัดภาคใต้น้ำท่วม ออกมาตรการลดภาระหนี้เดิม-เสริมสภาพคล่อง บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องผู้ประสบภัยวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมจัดมาตรการดูแลด้านภาระหนี้สิน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน และสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ปลอดดอกเบี้ย ๖ เดือนแรก รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้จัดมาตรการในการลดภาระหนี้เดิม สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ปกติผ่านมาตรการ ดังนี้ ๑. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูอาชีพ โดยธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ พร้อมกำหนดชำระหนี้ใหม่ตามศักยภาพที่แท้จริง แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี ๒. มาตรการจ่ายดอก ตัดต้น เมื่อลูกค้าส่งชำระหนี้ ธนาคารจะแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยในสัดส่วน ๕๐:๕๐ ของจำนวนเงินที่ลูกค้าส่งชำระ โดยลูกค้าต้องชำระเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมด๓. มาตรการจ่ายต้น ปรับงวด โดยธนาคารจะปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้กับลูกค้าให้สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้า เมื่อลูกค้าชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของจำนวนหนี้ทั้งสัญญา และสำหรับลูกค้า NPLs ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าตามศักยภาพในการชำระหนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ และลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในช่วงประสบภัย เช่น ค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ปลอดดอกเบี้ย ๖ เดือนแรก และเดือนที่ ๗ เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ ๖.๙๗๕) วงเงินรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาชำระภายใน ๓ ปี๒. สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน ค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่ วงเงินรายละ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-๒ ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน ๑๕ ปี.