Wednesday, 22 May 2024

ผบ.ทร. ขานรับนโยบาย รบ. ส่งทหารช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

04 Jan 2024
52

“บิ๊กดุง” นำ “กองทัพเรือ” สนองนโยบายรัฐบาล จัดกำลังลงพื้นที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมซ่อมแซมบ้านเรือนที่รับความเสียหาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำแผนฟื้นฟูเมื่อวันที่ ๔ มกราคม๖๗ ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมอบหมายให้ กระทรวงกลาโหม จัดกำลังพลในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายนั้น รัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้ให้ทุกเหล่าทัพ เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง   tt ttโดยในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้อง จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงที่เกิดอุทกภัย อย่างเต็มขีดความสามารถ อาทิ การอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็ก และคนชรา รวมถึงขนย้ายสิ่งของ ยานพาหนะของประชาชน ไปยังพื้นที่ปลอดภัย การจัดเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม ให้แก่ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ โดยปัจจุบันได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ และ ถนน ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ รวมถึง ให้หน่วยงานของกองทัพเรือจัดทำแผนฟื้นฟู และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย โดย ขณะนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนราธิวาส กำลังสำรวจ และรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่  ร่วมกับหน่วยสนับสนุนของกองทัพเรือ โดยจะประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนต่อไปtt tt ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติรวมถึงอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้  ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ ผบ.ทร. ซึ่งให้ความสำคัญในด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนทั้งทางบก และทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง  โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภัยพิบัติต่าง ๆ  สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน โทร.๑๖๙๖ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงtt tt