Sunday, 19 May 2024

มจร.วัดไร่ขิง จัดงานวิ่งระดมทุน ช่วยนักเรียนยากไร้-ผู้ป่วยติดเตียง

04 Jan 2024
53

มจร.วัดไร่ขิง จัดใหญ่งานวิ่งระดมทุน โชว์เหรียญพระเครื่องดัง พร้อมช่วยเหลือนักเรียนยากไร้-ผู้ป่วยติดเตียงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๗ ด็อกเตอร์สัญญา สดประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.วัดไร่ขิง มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อมกัน รวมทั้งความปรองดองและสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักศีล ๕ ถือว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากไร้ โดยจะมีโครงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจะมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเทอมละ ๓,๕๐๐ บาทต่อ ๑ ทุนการศึกษาดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้อีกทั้งยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งจากการที่ทาง มจร.วัดไร่ขิง ได้ร่วมดำเนินการ และลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จะพบเห็นผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ โดยตลอดมาดร.สัญญา กล่าวเพิ่มว่า ดังนั้นเพื่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทาง มจร.วัดไร่ขิง  จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการระดมทุนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ มจร. วัดไร่ขิง โดยจัดโครงการวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งรายได้จากการจัดโครงการครั้งนี้จะนำไปเป็นทุนในการสนับสนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากไร้ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงต่อไป อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ๓ กม.) Fun Run (วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กม.) Mini Marathon (วิ่งมินิมาราธอน ๑๐ กม.) และ VIP (เดิน-วิ่งได้ทุกระยะ) สามารถสมัครได้แล้วที่ https://forms.gle/HBUt๙rpcsk๒znha๙๙ สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๙๑-๐๕๒-๒๔๘๗, ๐๙๙-๔๕๔-๖๕๐๔