Friday, 24 May 2024

สภาพอากาศวันนี้ ทั่วไทยมีลุ้นอุณหภูมิลดลง ๑-๒ องศา กทม.เย็นในตอนเช้า

04 Jan 2024
76

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่ปกคลุม ทำให้ทั่วไทยมีอากาศลดลง ๑-๒ องศา โดย กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก จะเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคเหนือ-อีสาน อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๗ กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ ๒๔ ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจะมีอุณหภูมิลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย สำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๐ องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๑-๑๓ องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้า รวมทั้งเพิ่มระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้: ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน และมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย ๐๖:๐๐ น. วันนี้ ถึง ๐๖:๐๐ น. วันพรุ่งนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๑๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๔ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๓-๑๐ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๑๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๓ องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๑-๑๓ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด ๑๙-๒๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม. ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด ๑๙-๒๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๕ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๑-๒๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๓ องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๕ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตรภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ เมตรกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๔-๓๖ องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.