Thursday, 23 May 2024

ชมสด วันที่ ๓ ประชุมสภาร่างงบประมาณ ๖๗ จับตาคืนนี้ลงมติได้หรือไม่(คลิป)

05 Jan 2024
70

ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ วาระแรก เป็นวันที่ ๓ วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท จับตาการลงมติคืนนี้ ก่อนตั้ง กมธ.ศึกษาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระแรก วงเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถลงมติรับหลักการในวันนี้ เวลา ๒๒.๐๐ น. ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้สั่งพักการประชุมในวันที่ ๒ ในเวลา ๐๐.๒๙ น. ส่วนเช้าวันนี้ จะมีเริ่มการประชุมร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเมื่ออภิปรายเสร็จสิ้น จะมีการลงมติว่าจะรับร่างในวาระ ๑ หรือไม่ หากสภามีมติเห็นชอบ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ก่อนจะกลับมาพิจารณาในวาระ ๒ และ ๓สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ๓๕๓,๑๒๗ ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ ๓๒๘,๓๘๔ ล้านบาท กระทรวงการคลัง ๓๒๗,๑๕๕ ล้านบาท กระทรวงกลาโหม ๑๙๘,๓๒๐ ล้านบาท และกระทรวงคมนาคม ๑๘๓,๖๓๕ ล้านบาทส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ กระทรวงพลังงาน ๒,๘๓๔ ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม ๔,๕๕๙ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๕,๕๙๑ ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ ๖,๘๒๒ ล้านบาท และกระทรวงวัฒนธรรม ๗,๐๑๖ ล้านบาท สามารถติดตามถ่ายทอดสดไปพร้อมกับไทยรัฐออนไลน์ได้ที่นี่