Monday, 27 May 2024

ปวารณาขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสงฆ์ ต้นแบบดูแลสุขภาพตามพระธรรมวินัย

05 Jan 2024
76

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นองค์ประธานพิธีปวารณาสานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล” โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข (สธ.) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำการปวารณาฯร่วมกับ ๑๔ องค์กรประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมการศาสนา แพทยสภา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และเครือข่ายพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์นพ.ชลน่านกล่าวว่า ภาคีเครือข่ายได้ร่วมปวารณาคือการประกาศยินยอมเข้ามารับใช้สานพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๒ ที่ปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นต้นแบบดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย สานพลังระหว่างพระ ชุมชน และสังคม ทั้งนี้  การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ แบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ๑.ทำให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้ ๒.ทำให้ประชาชน ชุมชน ฆราวาส ดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และ ๓.กลไกโดยรวมที่จะเอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ที่ผ่านมามีพระสงฆ์และสามเณรได้รับการตรวจสอบสิทธิเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ๑๖๔,๐๐๔ รูป ตรวจคัดกรองสุขภาพ ๘๑,๕๔๒ รูป เชื่อมโยงวัดกับหน่วยบริการ ๙,๖๒๒ แห่ง มีพระคิลานุปัฏฐากผ่านการอบรม ๑๓,๒๐๐ รูปมีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ประเมิน ๑๘,๑๗๔ แห่ง และมีวัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรม ๔,๙๑๑ แห่ง การขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๗ จะผลักดันงานฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงสิทธิการดูแลสุขภาพ ขับเคลื่อนงานกุฏิชีวาภิบาลและสถานชีวาภิบาลถวายการดูแลพระสงฆ์อาพาธและระยะท้าย จัดทำมาตรฐานการจัดบริการของสถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงขึ้นทะเบียนวัดที่จัดบริการดูแลพระสงฆ์อาพาธเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อที่เบิกค่าใช้จ่ายได้ เราตั้งเป้าหมายมีกุฏิชีวาภิบาล ๑ อำเภอ ๑ วัด ที่มีอยู่ก็ ดำเนินการอยู่ แต่จะเปิดเป็นทางการปลายเดือน กุมภาพันธ์นี้ ที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี และขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลหรือกุฏิชีวาภิบาลกระจายทุกอำเภอ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่