Tuesday, 21 May 2024

สาธารณสุขลุยเดินหน้าแผนรับมือการแพทย์ภาวะฉุกเฉิน

05 Jan 2024
72

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข” และมอบนโยบายประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อภาวะฉุกเฉินที่มีความรุนแรงและกว้างขวางหลายรูปแบบ ส่งผลกระทบต่อการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพทุกมิติ ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัด สธ.กล่าวว่า แผนปฏิบัติการฯจัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการประมวล วิเคราะห์ จนนำไปสู่ ๔ ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ประกอบด้วย ๑.ส่งเสริมการลดความเสี่ยงต่อสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ๒.บูรณาการระบบและให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ๓.เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลังเกิดสาธารณภัย และ ๔.พัฒนาศักยภาพและกลไกการ บริหารจัดการเชิงบูรณาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างประเทศในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้รับมือได้กับทุกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน๖๖.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่