Sunday, 19 May 2024

"หมอชลน่าน" แจงงบ สธ. มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดี ขอ สส.รับหลักการร่างงบ ๖๗

05 Jan 2024
64

“หมอชลน่าน” แจงงบ ก.สาธารณสุข ชี้ หลายเรื่องดำเนินการไปแล้ว มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน ขอ สส.โหวตรับหลักการร่างงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วไปหารือในชั้นกรรมาธิการเมื่อเวลา ๑๘.๕๒ น. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ว่า ปีนี้ได้รับงบโดยรวม ๓๑๙,๕๙๔.๗๕ ล้านบาท มี ๑๖ หน่วยรับงบประมาณ มีงบเพิ่มขึ้น ๒๓,๙๓๒.๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๐๙% เพิ่มขึ้นมากกว่ากระทรวงกลาโหม โดยเพิ่มค่าป่วยการของ อสม. จากเดิมได้รับ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็น ๒,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มุ่งแก้ปัญหาเชิงระบบ วางรากฐาน และจะเป็นกระทรวงหนึ่งที่สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน งบประมาณปี ๒๕๖๗ จัดให้สอดรับนโยบายใหม่ ๖,๒๗๓ ล้านบาท ใน ๑๐ ควิกวิน เป็นงบที่รองรับค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหมาจ่ายรายหัว ก่อนหน้านี้มีการใช้งบประมาณไปพลางก่อนดำเนินไปส่วนหนึ่ง พร้อมขอบคุณสมาชิกให้ความสนใจอภิปราย ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ เป็นความสวยงามของประชาธิปไตย ทั้งนี้ เรื่องงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับสภาพ ตั้งคำของบประมาณเม็ดเงินลงทุนไปที่ ๒๒๔,๐๐๐ ล้านบาทเศษ แต่ได้มา ๒๑๗,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ส่วนที่ลดลงก็กระทบการบริการประขชาชนพอสมควร แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินนอกงบประมาณได้ในเรื่องยาเสพติด และกลุ่มงานจิตเวช เราเห็นว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติ เป็นแนวโน้มใหม่ที่เกิดกับประชาชนคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จนเกิดผลกระทบกับผู้อื่น เช่น เหตุกราดยิงในห้าง เรื่องนี้เป็นหนึ่งในควิกวินต้องเสร็จใน ๑๐๐ วัน และนายกรัฐมนตรีประกาศเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัดยาเสพติดต้องลดลงภายใน ๑ ปี กระทรวงสาธารณสุขงานหลักคือ บำบัด รักษา ฟื้นฟู โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดเป็น ๔ ระดับ กลุ่มสีเขียว สันนิษฐานว่ามีประมาณ ๑ ล้านคน ผู้เสพที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลุ่มที่ ๒ เสพแล้วมีอาการ (สีเหลือง) กลุ่มที่ ๓ อาการหนักขึ้น (สีส้ม) กลุ่มที่ ๔ มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสังคม (สีแดง)พร้อมกันนี้ยอมรับว่าเรื่องยาจิตเวชมีปัญหาจริงๆ ได้รับเรื่องแล้ว และเริ่มดำเนินการให้ ซึ่งยาที่จำเป็นจะผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการยาแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อได้สิทธิประโยชน์ที่จะเบิกจ่าย แต่ระหว่างรอได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องใช้กลไกการบริหารจัดการ แม้แต่เข็มละ ๕,๐๐๐ บาท เราก็ยอม เพื่อให้ยากับผู้ปฏิเสธการกินยา เพื่อให้เขาไม่มีอาการที่จะเป็นอันตรายต่อสังคมในช่วงท้าย นพ.ชลน่าน ยังได้กล่าวถึงเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งผู้อภิปรายมีความรู้ลึกซึ้งว่า เรื่องขวัญกำลังใจ ค่าตอบแทนต่างๆ เป็นนโยบายที่เราเร่งรัด ต้องการให้เขาทำงานอย่างมีความสุข เพื่อจะได้ให้ความสุขประชาชนได้ โดยดูทุกมิติภาระงาน ความเป็นอยู่ สวัสดิการ ความก้าวหน้า แก้ภาระหนี้ต่างๆ ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว รวมถึงการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนแนวทางการผลิตบุคลากร ภายใน ๑๐ ปีข้างหน้าจะมี ๙ หมอตอบโจทย์การบริการปฐมภูมิ และสิ่งที่เป็นข้อเสนอ ข้อแนะนำ จะถูกเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการ โดยขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วไปดูในชั้นกรรมาธิการ ก่อนจบการชี้แจงในเวลา ๑๙.๑๘ น.