Wednesday, 22 May 2024

ห่วงงบ ๖๗ จัดเงินไม่สะท้อนปฏิรูปการศึกษา

05 Jan 2024
78

ศ.ด็อกเตอร์สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ของรัฐบาลว่า ภาพรวมยังเป็นงบประมาณที่จัดทำโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี กว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็นระยะเปลี่ยนผ่าน ทำให้งบประมาณที่สะท้อนนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เพียงร้อยละ ๔๐ จึงยังไม่สามารถสะท้อนตัวตนของพรรคเพื่อไทยตามที่ได้เคยหาเสียงไว้กับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา ๓ เรื่องหลักคือ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ ที่สำคัญเมื่อลงลึกสู่การปฏิบัติระดับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ยึดนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลัก ซึ่งเน้นเรื่องเรียนดี มีความสุข ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาศ.ด็อกเตอร์สมพงษ์กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเห็นว่า นายเศรษฐามีความเข้าใจและเห็นความจำเป็นว่าประเทศไทยต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น  ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลควรหารือแนวทางการปฏิรูปการศึกษากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การผลักดันร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เข้าสู่การประชุมสภาในสมัยประชุมนี้ การผลักดันหลักสูตรฐานสมรรถนะ การมีงานทำ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพราะหากไม่ปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลจะถูกปฏิเสธจากคนรุ่นใหม่.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่