Sunday, 19 May 2024

๓๕ วัน ลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว ๑๑๗,๕๘๓ ราย ยอดหนี้พุ่ง ๗,๗๒๐ ล้านบาท

05 Jan 2024
70

ปลัดมหาดไทย เผยผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบเข้าสู่เดือนที่ ๒ ครบ ๓๕ วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๗,๕๘๓ ราย มูลหนี้ ๗,๗๒๐ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว ๑,๓๔๘ ราย มูลหนี้ลดลงร่วม ๑๕๙ ล้านบาท และกรณีไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ดำเนินคดีแล้ว ๒๙ คดี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ ๓๕ เป็นเดือนที่ ๒ นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีมูลหนี้รวม ๗,๗๒๐.๗๔๒ ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๗,๕๘๓ ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๑,๕๗๘ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๑๖,๐๐๕ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๘๗,๖๕๘ ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน ๗,๓๔๐ ราย เจ้าหนี้ ๖,๔๕๐ ราย มูลหนี้ ๖๘๕.๕๑๔ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๔,๙๖๖ ราย เจ้าหนี้ ๔,๓๑๖ ราย มูลหนี้ ๓๒๓.๘๔๒ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๕๗๐ ราย เจ้าหนี้ ๓,๔๐๔ ราย มูลหนี้ ๒๙๕.๖๕๔ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๔๘๕ ราย เจ้าหนี้ ๒,๙๒๙ ราย มูลหนี้ ๓๔๔.๒๖๕ ล้านบาท ๕. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน ๓,๑๑๑ ราย เจ้าหนี้ ๒,๕๙๐ ราย มูลหนี้ ๒๔๐.๘๒๘ ล้านบาท ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๑๗๔ ราย เจ้าหนี้ ๑๔๑ ราย มูลหนี้ ๙.๒๔๐ ล้านบาท ๒. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๒๔๒ ราย เจ้าหนี้ ๑๖๗ ราย มูลหนี้ ๑๗.๖๙๕๖ ล้านบาท ๓. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๓๑๓ ราย เจ้าหนี้ ๒๒๕ ราย มูลหนี้ ๑๐.๐๓๖ ล้านบาท ๔. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน ๓๙๐ ราย เจ้าหนี้ ๒๗๕ ราย มูลหนี้ ๑๕.๙๑๒ ล้านบาท และ ๕. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๔๒๑ ราย เจ้าหนี้ ๒๘๓ ราย มูลหนี้ ๒๐.๓๘๕ ล้านบาท“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ๔,๘๗๘ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๑,๓๔๘ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๓๑๒.๔๙๘ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑๕๒.๕๘๖ ล้านบาท มูลหนี้ลดลง ๑๕๙.๙๑๑ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ๑,๑๔๙ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๓๗ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๙๐.๓๗๓ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๒.๗๒๔ ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง ๘๗.๖๔๙ ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ กระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทั่วประเทศมีการดำเนินคดีไปแล้ว ๒๙ คดี โดยจังหวัดระนองยังคงมีการดำเนินคดีมากที่สุด ๖ คดี” นายสุทธิพงษ์ กล่าวปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานาน และเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยจำนวนมาก “เป็นวาระแห่งชาติ” ที่ทุกส่วนราชการจะต้องช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนได้ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ คืนศักดิ์ศรี คืนความหวัง และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ด้วยการระดมสรรพกำลังและองคาพยพในเชิงพื้นที่ โดยมีผู้นำในแต่ละพื้นที่เป็น “แม่ทัพ” นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ และมี “หัวหมู่ทะลวงฟัน” นำโดยผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในแต่ละพื้นที่ ช่วยกันเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้ลงทะเบียนให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ขั้นตอนต่อไปจะได้มีการประสานบูรณาการการปฏิบัติช่วยกัน ด้วยการพาทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบ โดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกหนี้เป็นสำคัญ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บข้อมูล คอยหาข่าว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนขึ้นไปถึงระดับมหภาค ยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้ประชาชนไม่กลับไปมีหนี้ล้นพ้นตัวและเป็นหนี้นอกระบบอีก“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอล์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสอบถาม/ขอคำปรึกษาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย