Thursday, 23 May 2024

มติที่ประชุมสภาฯ รับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้ง กมธ.วิสามัญ ๗๒ คน

06 Jan 2024
69

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ ๓๑๑ ต่อ ๑๗๗ เห็นชอบรับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้ง กมธ.วิสามัญ ๗๒ คน “เศรษฐา” ย้ำ รัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มกับเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์เมื่อเวลา ๒๐.๐๘ น. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณสมาชิกที่ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเรียนว่า แม้งบประมาณจะถูกจัดทำใต้เวลาที่เร่งด่วน มีงบประจำ งบผูกพันที่รัฐบาลนี้จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรม และมีวงเงินที่จำกัด แต่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการมุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น ผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งนโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาว สำหรับงบประมาณที่พิจารณาอยู่นี้มีไฮไลต์สำคัญ ๔ เพิ่ม ๑ ลด คือ จัดงบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน, เพิ่มเงินลงทุนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน, เงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืน เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง, รายได้เพิ่มขึ้น มั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานภาษีได้จากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรม และรัฐบาลจะขาดดุลลดลง จะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่าทั้งนี้ มีอีกหลายนโยบายที่ได้แถลงไว้ ทั้งการเจรจา FTA การยกระดับวีซ่าของไทย ไปจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า การกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นวีซ่า เรื่องพวกนี้ไม่ใช้งบประมาณ แต่แค่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปลดล็อกกฎระเบียบบางส่วน สร้างอิมแพ็คได้อย่างมหาศาล tt tt”ผมมั่นใจครับ แม้เราจะเหลือระยะเวลาในการใช้งบประมาณปี ๒๕๖๗ ไม่นาน แต่รัฐบาลนี้จะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างรู้คุณค่า ใช้อย่างมีเป้าหมาย ให้คุ้มกับเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ สำหรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทุกท่านได้อภิปรายไว้ ผมขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาฯ นี้จะแต่งตั้งขึ้น นำไปใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปโดยรอบคอบยิ่งขึ้น” จากนั้นเวลา ๒๐.๑๑ น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กดออดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แสดงตนเพื่อลงมติว่าจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระ ๑ หรือไม่ พบว่ามีผู้แสดงตน ๔๙๕ คน (๔๙๐+๕) ถือว่าครบองค์ประชุม จากถามประธานสภาฯ เปิดให้ลงมติมีผลเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ ๔๙๒ (๔๙๐+๒)เห็นด้วย (รับหลักการ)  ๓๑๑ (๓๑๐+๑)ไม่เห็นด้วย (ไม่รับหลักการ)  ๑๗๗ (๑๗๖+๑)งดออกเสียง ๔ไม่ลงคะแนนเสียง ๐*หมายเหตุ เครื่องหมาย + คือจำนวนผู้ออกเสียงผ่านการขานชื่อ*tt ttทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ คน กำหนดการแปรญัตติ ๓๐ วัน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ๑๘ คน สส. ๕๔ คน ได้แก่ พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล จำนวน ๓๔ คน พรรคเพื่อไทย ๑๕ คนพรรคภูมิใจไทย ๘ คนพรรคพลังประชารัฐ ๕ คนพรรครวมไทยสร้างชาติ ๔ คนพรรคชาติไทยพัฒนา ๑ คนพรรคประชาชาติ ๑ คน พรรคร่วมฝ่ายค้าน จำนวน ๒๐ คนพรรคก้าวไกล ๑๖ คนพรรคประชาธิปัตย์ ๓ คนพรรคไทยสร้างไทย ๑ คนจากนั้นประธานสภาฯ กล่าวว่าจะมีการประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมพรรคร่วมรัฐบาลชั้น ๒ ก่อนปิดประชุมในเวลา ๒๐.๓๙ น.