Friday, 24 May 2024

ศอ.บต.เดินหน้าเปิดศูนย์บูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมชายแดนใต้

06 Jan 2024
39

“สมศักดิ์” เผย ศอ.บต.รับนโยบายนายกฯเดินหน้าเปิด “ศูนย์บูรณาการรวมใจช่วยเหลือฟื้นฟู อุทกภัยชายแดนใต้” เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด พร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๔ ราย เป็นเงินกว่า ๕ แสนบาท ช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์ ๒๐๕ คัน อุปกรณ์ไฟฟ้า ๘๘ ชิ้น ยันนายกฯห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง สั่งการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม๖๗ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนช่วยเหลือแล้ว โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระหว่างวันที่ ๔ ม.ค.-๑๘ มกราคมนี้ ซึ่งจะมีการช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน รวมถึงช่วยซ่อมแซ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ด้วย โดยขณะนี้ได้ช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์แล้ว จำนวน ๒๐๕ คัน อุปกรณ์ไฟฟ้า ๘๘ ชิ้น เครื่องมือการเกษตร ๑๒ ชิ้น และร่วมทำความสะอาดสถานที่เอกชน สถานที่ราชการแล้ว จำนวน ๓ แห่งtt tt”นอกจากนี้ ยังได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ โดย จ.นราธิวาส มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๑๔ ราย ซึ่งช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน ๑๐ ราย ทั้งค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว รวมเป็นเงินจำนวน ๓๘๖,๑๐๐ บาท จ.ยะลา มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๔ ราย ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน ๔ ราย รวมเป็นเงิน ๑๑๘,๘๐๐ บาท ส่วน จ.ปัตตานี มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๓ ราย แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารของผู้ประสบภัย ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ได้คลี่คลายในทุกพื้นที่แล้ว ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีผู้ประสบภัย จำนวน ๔๖๖,๑๓๕ คน ๑๒๑,๕๘๒ ครัวเรือน โดยก็จะมีการเร่งช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุด เพราะท่านนายกฯได้มีความห่วงใยและสั่งการเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา” รองนายกรัฐมนตรี กล่าวtt ttนายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนในระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคมนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการรวมใจช่วยเหลือฟื้นฟูเหตุอุทกภัยชายแดนใต้ เพื่อประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ทั้ง ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมอาชีพ โดยมีตนเป็นประธานที่ปรึกษา และมีเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการช่วยเหลือส่งให้กับอำเภอเพื่อนำเสนอต่อจังหวัด โดยทางจังหวัดก็จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากเงินยืมทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ และงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ของส่วนราชการในระดับจังหวัด ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้รวบรวมเสนอไปยัง ศอ.บต.เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน แต่หากเกินขีดความสามารถของ ศอ.บต.ก็ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป