Friday, 24 May 2024

เปิดชื่อ ๗๒ กมธ.วิสามัญร่างงบประมาณ ๒๕๖๗ "ภูมิธรรม" นั่งประธาน ขาประจำมาครบ

06 Jan 2024
58

เปิดรายชื่อ ๗๒ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๗ “ภูมิธรรม” นั่งประธาน ขาประจำมาครบ “ชาดา-วราเทพ-นันทนา-วรวัจน์-เรืองไกร” วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ๓๑๑ ต่อ ๑๗๗ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ๑๘ คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ๕๔ คน มีรายชื่อทั้งหมดดังนี้คณะรัฐมนตรี ๑๘ คน ๑. นายภูมิธรรม เวชยชัย ๒. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง๓. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๔. นางมนพร เจริญศรี๕. นายจักรพงษ์ แสงมณี ๖. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์๗. นายสรวงศ์ เทียนทอง ๘. นายชาดา ไทยเศรษฐ์๙. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ๑๐. นางนันทนา สงฆ์ประชา ๑๑. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ๑๒. นายวราเทพ รัตนากร ๑๓. นายไผ่ ลิกค์ ๑๔. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ๑๕. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ๑๖. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ๑๗. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ๑๘. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตรtt ttพรรคก้าวไกล ๑๖ คน ๑. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ๒. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ๓. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ๔. นายนิติพล ผิวเหมาะ๕. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร๖. นายณรงเดช อุฬารกุล ๗. นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ๘. นายวรท ศิริรักษ์ ๙. นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ ๑๐. นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ๑๑. นายชยพล สท้อนดี ๑๒. นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ ๑๓. นางรพิพรรณ อ๊อตวงษ์๑๔. นายปกป้อง จันวิทย์ ๑๕. นายนพณัฐ มีรักษา๑๖. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์tt ttพรรคเพื่อไทย  ๑๕ คน ๑. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ๒. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล๓. นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ ๔. นางสาวจิราพร สินธุไพร ๕. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๖. นายธเนศ เครือรัตน์ ๗. นางสาวชนก จันทาทอง ๘. นายพัฒนา สัพโส ๙. นายบุญแก้ว สมวงศ์ ๑๐. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ๑๑. นายอภิชา เลิศพชรกมล ๑๒. นางฐิติมา ฉายแสง ๑๓. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ๑๔. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ๑๕. นางสาวขัตติยา สวัสดิผลtt ttพรรคภูมิใจไทย ๘ คน ๑. นายภราดร ปริศนานันทกุล ๒. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา๓. นายเอกราช ช่างเหลา ๔. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ๕. นางสุขสมรวย วันทนียกุล ๖. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ๗. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ๘. นายกิตติชัย เอ่งฉ้วนtt ttพรรคพลังประชารัฐ ๕ คน ๑. นายทวี สุระบาล ๒. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ๓. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ๔. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ๕. นางรัชนี พลชื่อtt ttพรรครวมไทยสร้างชาติ ๔ คน ๑. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ๒. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ๓. นายศาสตรา ศรีปาน ๔. นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชรtt ttพรรคประชาธิปัตย์ ๓ คน ๑.นายยูนัยดี วาบา ๒.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช๓.นายสมบัติ ยะสินธุ์พรรคชาติไทยพัฒนา ๑ คน นายศุภโชค ศรีสุขจรtt ttพรรคประชาชาติ ๑ คน นายซูการ์โน มะทาพรรคไทยสร้างไทย ๑ คน นายชวลิต วิชยสุทธิ์