วธ.ตั้ง "พลภูมิ" นั่ง ปธ.แก้ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์-เกม ดันบุกต่างประเทศ

“กระทรวงวัฒนธรรม”(วธ.) เซ็นตั้ง “พลภูมิ” นั่งประธานคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. ดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Soft Power บุกตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้ หนุนเศรษฐกิจชาติวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เพื่อนำมาใช้แทนกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัย เป็นสากล สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งระบบ และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ และประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน และจำเป็นต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายtt ttล่าสุด นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ…. โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา และปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ. …. ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ และประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑นายพลภูมิ เปิดเผยว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ๑๑ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาชาติ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เช่น การส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็นต้นโดยปี ๒๕๖๗ มีหนังไทยที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ ได้แก่ งาน Hong Kong International Film & TV Market เดือนมีนาคม, งานแสดงสินค้าลิขสิทธิ์นานาชาติฮ่องกง (Hong Kong International Licensing Fair) เดือนเมษายน และการจัดงาน Thailand Culture Week ปี ๒๕๖๗ ในเดือนเมษายน ซึ่งทั้ง ๓ งานนี้จะจัดขึ้นที่ฮ่องกงนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ฝรั่งเศส (Cannes Film Festival) ในเดือนพฤษภาคม งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม และงาน Shanghai International Film Festival เดือนมิถุนายน ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนนายพลภูมิ กล่าวอีกว่า รัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี แอนิเมชันไทย เข้าร่วมเทศกาลและงานประกาศรางวัลนานาชาติ ๓ เทศกาล ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม (International Film Festival Rotterdam : IFFR) เนเธอร์แลนด์ ในเดือนมกราคม, เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน (Berlin International Film Festival) เยอรมนี เดือนกุมภาพันธ์ และเทศกาลภาพยนตร์โอซาก้า (Osaka Asian Film Festival : OAFF) ครั้งที่ ๑๙ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และการเจรจาทางธุรกิจ จูงใจให้ชาวต่างชาติซื้อผลงานภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ของคนไทย เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย และร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์กับผู้ประกอบการไทย.tt tttt tt