ชวนเชิดชูเกียรติ “วันหมอดินอาสา” เสียสละพัฒนาดินให้เกษตรกรลดต้นทุน

รองโฆษกรัฐบาล “รัดเกล้า” เผย ขอชวนคนไทยชูเกียรติ “วันหมอดินอาสา” ย้ำรัฐบาลเห็นคุณค่าผู้เสียสละ หวังยกระดับสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่เสียสละทุ่มเททำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน โอกาสนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย “วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๗” ยืนยันว่านายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกร จึงได้ส่งเสริมวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ลดต้นทุน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาช่วย จะสามารถแบ่งเบาภาระให้เกษตรกร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อลดภาวะสุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการผลักดันโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อพัฒนาที่ดินให้เกิดศักยภาพสูงสุด ซึ่งจากนี้ไป กรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา กว่า ๗ หมื่นราย ถือเป็นกำลังซื้อจำนวนมากของประเทศ จะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างเม็ดเงินให้เกิดขึ้น ต่อยอดไปสู่การค้าขายในประเทศที่หลากหลายมิติ เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และร่วมกันพัฒนาผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ เป็นความภาคภูมิใจให้หมอดินอาสาอยู่คู่กับคนไทย ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น“ดังนั้นขอชวนคนไทย ชื่นชมการทำหน้าที่ของ “หมอดินอาสา” ซึ่งถือเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรให้ก้าวไปสู่การทำการเกษตรแห่งอนาคต เช่นเดียวกับรัฐบาลที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้”  นางรัดเกล้า กล่าว