“นฤมล” เผย ปี ๖๖ ดึงเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าไทยสูงถึง ๒.๒ ล้านล้านบาท

ผู้แทนการค้าไทย เผย นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ ปี ๖๖ สร้างรายได้เข้าไทยประมาณ ๒.๒ ล้านล้านบาท นายกฯ สั่งย้ำทีมไทยแลนด์ เพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ เพิ่มกำลังซื้อวัตถุดิบในประเทศวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ ศ.ด็อกเตอร์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายการทำงานของทีมไทยแลนด์ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “หัวหน้าเซลส์แมน” ว่าสิ่งที่ทำให้ “รัฐบาลเศรษฐา” ให้ความสำคัญกับการดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ก็เพราะเงินลงทุนเหล่านี้ จะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มของประเทศไทย ซื้อวัตถุดิบในไทยเพิ่ม จ้างแรงงานไทยเพิ่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทย นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ผู้แทนการค้ากล่าวว่า รายงานสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปี ๒๕๖๖ มูลค่ารวม ๖๖๓,๒๓๙ ล้านบาท โครงการเหล่านี้เกิดเป็นรายได้จากการส่งออกเข้าประเทศไทยสูงถึงปีละประมาณ ๒.๒ ล้านล้านบาท เกือบ ๔ เท่าของมูลค่าที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม ซึ่งมูลค่าการส่งออกอันดับหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ารวม ๘๘๓,๔๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่ารวม  ๗๘๘,๐๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของรายได้จากการส่งออกของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมดผู้แทนการค้า เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากการส่งออกที่สร้างรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมากข้างต้นแล้ว โครงการที่เข้ามาลงทุนยังเข้ามาชื้อวัตถุดิบในประเทศไทยเพิ่มปีละประมาณ ๑.๓ ล้านล้านบาท เกือบ ๒ เท่าของมูลค่าที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม โดยมูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศส่วนมากมาจากโครงการในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศรวมมูลค่า ๗๙๗,๘๖๗ ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติในปี ๒๕๖๖ ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานไทยรวม ๑๑๕,๒๘๕ คน โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ้างแรงงานไทยเพิ่มมากสุด ๕๒,๖๙๓ ตำแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของจำนวนการจ้างแรงงาน ไทยของโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมทั้งหมด“นายกฯ เศรษฐา รองฯ ภูมิธรรม รองฯ ปานปรีย์ จึงได้มอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ทุกคนร่วมกันทำงานเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ เพิ่มกำลังซื้อวัตถุดิบในประเทศ เพิ่มการจ้างแรงงานไทย ทั้งหมดนี้ เพื่อผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย ผู้ประกอบการไทย พี่น้องเกษตรกร รวมถึงพี่น้องแรงงานไทย” ผู้แทนการค้ากล่าวย้ำ