บิ๊กต่อ เยี่ยมหน่วยบินตำรวจ เชียงใหม่ เปิดห้องประชุม “สุขวิมล”

19 ก.พ. 2024
58

ผบ.ตำรวจตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๕ ที่หน่วยบินตำรวจ จ.เชียงใหม่ และ บก.สส.ภ.๕ ให้กำลังใจ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเปิดห้องประชุม “สุขวิมล” เป็น Command and Control Operation Center ในการขับเคลื่อนงานด้านการสืบสวนปราบปรามวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ สอบถามปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขให้กับข้าราชการตำรวจ ตลอดจนกำชับการปฏิบัติในการถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัย, การปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๕ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปยังตำรวจภูธรภาค ๕ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๕ (บก.สส.ภ.๕) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ จเรตำรวจ, พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.๕, พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์, พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จิรนันตสิน, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร, พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.๕ และ พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.๕ ร่วมตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในทุกมิติ, เน้นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน ๔ แนวทางเน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ, ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมเป็นสร้างความสามัคคีผ่านแนวคิด Police’s home และพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้ชมเชยข้าราชการตำรวจ บก.สส.ภ.๕ ทุกนายที่มีความตั้งใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้รักษามาตรฐานไว้เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานพิธีเปิดห้องประชุม “สุขวิมล” ชั้น ๔ อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.๕ โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บก.สส.ภ.๕ ยังไม่มีห้อง Command and Control Operation Center ในการควบคุมสั่งการ ซึ่งต่อมาได้รับความกรุณาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยม บก.สส.ภ.๕ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในคราวนั้น บก.สส.ภ.๕ ได้มีโครงการจัดทำห้อง Command and Control Operation Center ขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจ และเป็นห้องยุทธการในการขับเคลื่อนงานด้านการสืบสวนปราบปราม จึงได้ขออนุญาตใช้นามสกุล “สุขวิมล” เป็นชื่อศูนย์ฯ และห้องประชุมของ บก.สส.ภ.๕ โดยเริ่มทำการก่อสร้างปรับปรุงเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันสามารถใช้เป็นห้องประชุม และห้องควบคุมสั่งการ ใช้ประโยชน์ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้.