คณะรัฐมนตรีอนุมัติเช่าอุปกรณ์แจกครู-นักเรียน เสมา ๒ เปิดกว้างเอกชนประมูล

22 ก.พ. 2024
40

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการเช่า Device หรืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือ Anywhere Anytime โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือ ๑ นักเรียน ๑ แท็บเล็ต และครูผู้สอน ซึ่งการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นงบผูกพัน ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘-๒๕๗๒ จำนวนกว่า ๒ หมื่นล้านบาท โดยเฟสแรกจะแจกให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๐๐,๐๐๐ กว่าคน ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนคุณภาพชุมชน สำหรับงบประมาณจำนวนดังกล่าวจะมีทั้งการเช่าแท็บเล็ต โครมบุ๊ก โน้ตบุ๊ก และระบบคลาวน์ หรือคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการจัดทำแพลตฟอร์มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของนักเรียนและครู หากเฟสแรกดำเนินการไปได้ดีก็จะทำเรื่องเสนอของบประมาณเช่าอุปกรณ์ขยายต่อในกลุ่มโรงเรียนระดับชั้นอื่นๆต่อไปรมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลการเช่าอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนแท็บเล็ต โครมบุ๊ก โน้ตบุ๊ก และระบบคลาวน์นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดกว้างให้แก่บริษัทเอกชนทุกแห่งเข้ามายื่นประมูลตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการล็อกสเปกเกิดขึ้น และการดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใสทุกขั้นตอน และต้องดูความคุ้มค่าและราคามีความเหมาะสมต่อการใช้งานด้วย เช่น อุปกรณ์จะต้องมาพร้อมแป้นพิมพ์ และซิมการ์ดพร้อมไวไฟ เป็นต้น“ในส่วนของการขอคืนอัตรานักการภารโรง ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการขอสนับสนุนให้จัดสรรนักการภารโรงให้ครบทุกสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ในอัตราที่ยังขาด ๑๒,๘๓๗ อัตรา อัตราละ ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๗ รวม ๕ เดือน ในวงเงินงบประมาณ ๕๗๗,๖๖๕,๐๐๐ บาทนั้น ต้องขอชี้แจงว่างบดังกล่าวเป็นงบจ้างเหมาบริการไม่ใช่งบลงทุนหรืองบผูกพัน แต่เป็นการใช้งบจ้างเหมาแบบปีต่อปี ดังนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุม ครม. และขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดงบจ้างนักการภารโรงแล้วในปีงบ ๒๕๖๗ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจ้างทันทีตั้งแต่ ๑ พฤษภาคมไปจน ถึงเดือน กันยายนนี้ เป็นการของบเพิ่มเติมในงบแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนในปี ๖๘ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำงบประมาณในการจ้างต่อเอาไว้แล้ว” รมช. ศึกษาธิการกล่าว.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่