"พัชรวาท" กำชับกรมอุทยานฯ เน้นภารกิจเพื่อประชาชน ย้ำ กันบุกรุกทำลายป่า

“รัฐมนตรีว่าการทส.” มอบนโยบาย ๔ ด้าน ให้กรมอุทยานฯ เน้นย้ำทุกภารกิจเพื่อประชาชน ลั่นต้องป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ขีดเส้น ๒ ปี วางระบบ E-national park ให้ครบทุกอุทยาน พร้อมกำชับจัดเก็บรายได้ให้เกิดความโปร่งใสเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์๖๗ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานพิธีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายนพดล พลเสน เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการทส., นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, รองอธิบดี และผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เข้าร่วมพิธี พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวตอนหนึ่งว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีภารกิจหลักในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พื้นที่กว่า ๗๔ ล้านไร่ ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นขอมอบข้อสั่งการในการดำเนินงานที่สำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้เร่งรัดการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน ๒ ปี ๒. ด้านแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า เช่น การแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิง ที่ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ความสำคัญการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า ๓. ด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว พัฒนา ระบบการซื้อบัตรผ่าน เข้าใช้บริการ การจองที่พัก และบริการอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติ ไว้ในระบบเดียวกัน อาจมีทั้งรูปแบบ Mobile application และทาง Website เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย โดยให้เร่งดำเนินการระบบ E-National Park หรือโครงการยกระดับการบริหารจัดการงานบริการประชาชนแบบครบวงจรของกรมอุทยานฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จ ครบทุกอุทยานแห่งชาติ ภายใน ๑-๒ ปี นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวก นำมาซึ่งความโปร่งใส และยังเป็นการพัฒนาอุทยานให้ทัดเทียม กับอารยประเทศ อยากเห็นกรมอุทยานฯ เป็นกรมตัวอย่างที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความทันสมัย ตามทันโลกด้วยเทคโนโลยี และ ๔. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยประชาชน ให้เฝ้าระวังควบคุมและดับไฟให้เร็ว ลดการเกิดไฟป่า ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัย และคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไฟป่าทุกคนด้วย ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้เป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ที่กระจายอยู่ทุกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) และทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๔๐๐ แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมทั้งมอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว ๘ ราย ที่สะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ครบทั้ง ๑๕๖ แห่ง และมอบรางวัลพิเศษพร้อมของที่ระลึก ได้แก่ ๑. ตราประทับพิเศษ เพื่อเป็นตราที่ระลึกสุดท้ายในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ๒. รางวัลบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ สำหรับเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี ระยะเวลา ๑ ปี และบ้านพักฟรี จำนวน ๒ ครั้ง