มจพ. เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

28 ก.พ. 2024
38

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯพณฯ Mr. Jean-Claude Poimbœuf เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี คุณมงคล ตั้งศิริวิช ประธานคลัสเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เมียนมา และลาว ด็อกเตอร์ยศศิริ อาริยะกุล ผู้แทนมูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและลาว Mr. Arumugaraj Davitdurai Pandian ผู้อำนวยการ ASSIST และ ด็อกเตอร์นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมเปิดงานพิธีเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่” (TFII-Schneider Electric Center of Excellence)โดยศูนย์นี้อยู่ที่ ชั้น ๓ ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม นำโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และมูลนิธิชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งมั่นสร้างบุคลากรมืออาชีพรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นต่อความสำเร็จในด้านระบบอัตโนมัติ พลังงานหมุนเวียน และระบบอัจฉริยะ ที่ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วิศวกรจำนวนมากในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้TFII-Schneider Electric Center of Excellence จะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส สำหรับใช้ในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ ควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบ้านอัจฉริยะ ระบบ SCADA และ IOT ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในระยะแรกของการดำเนินงาน TFII-Schneider Electric Center of Excellence จะจัดฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑๓ แห่งทั่วประเทศ เพื่อผลิตวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ให้กลับไปสอนและฝึกอบรมแก่นักศึกษาในวิทยาลัย ตามเป้าหมายของโครงการความส่งเสริมร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการไว้พิธีเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศฯ อย่างเป็นทางการถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม มุ่งมั่นสร้างบุคลากรมืออาชีพรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นต่อความสำเร็จในด้านระบบอัตโนมัติ พลังงานหมุนเวียน และระบบอัจฉริยะ โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทั้งนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้จะเป็นเวทีเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนในอนาคต เพื่อรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในภูมิภาค