ประเมินผลพัฒนาเกษตรชีวภาพ ต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มรายได้พุ่ง

29 ก.พ. 2024
33

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕,๑๑๗ ราย ครบตามเป้าหมาย ทุกรายได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากโครงการในการผลิตสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๔ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการผลิต ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น อย่าง กระชายขาว ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากเดิมได้ผลผลิตไร่ละ ๒๑๓ กก. เพิ่มเป็น ๒๓๓ กก. จากการเพิ่มการดูแลรักษา คัดเลือกหัวพันธุ์ที่มีอายุเหมาะสมในการปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงตามช่วงอายุการเก็บเกี่ยวขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงร้อยละ ๔.๓๒ จากเดิมมีต้นทุนไร่ละ ๔,๕๖๐ บาท ลดลงมาเหลือไร่ละ ๔,๓๖๓ บาท จากการเตรียมแปลงปลูกอย่างถูกวิธี และใช้หัวพันธุ์ในปริมาณที่เหมาะสมในขณะที่เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้นจาก กก.ละ ๑๕ บาท เพิ่ม ๑๗.๕๐ บาท ทำให้มีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ ส่งผลให้ผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ จากเดิมมีรายได้ไร่ละ ๓,๑๙๕ บาทต่อปี เพิ่มเป็น ๔,๐๘๓ บาท สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ รองเลขาธิการ สศก. เผยว่า เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น จิ้งหรีด มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ จากเดิมได้ผลผลิตบ่อละ ๑๘ กก.ต่อรุ่น เพิ่มเป็น ๑๙ กก. จากการปรับเปลี่ยนชนิด ปริมาณ และความสะอาดของอาหารจิ้งหรีดให้เหมาะสม และเปลี่ยนสายพันธุ์หลังจากเลี้ยงไปแล้ว ๑-๓ รุ่นส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงร้อยละ ๑๓ จากเดิมมีต้นทุนบ่อละ ๑,๒๓๙ บาทต่อรุ่น ลดลงมาร้อยละ ๑๓ เหลือบ่อละ ๑,๐๗๓ บาทต่อรุ่น จากการปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุในการเลี้ยงที่เหมาะสมและมีราคาถูกลง “และยังทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้นร้อยละ ๑๐ จากเดิมขายได้ กก.ละจาก ๙๐ บาท เพิ่มขึ้นมาเป็น ๙๙ บาท ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น ร้อยละ ๑๗ จากเดิมมีรายได้บ่อละ ๑,๖๓๖ บาทต่อรุ่น เพิ่มเป็น ๑,๙๐๗ บาท นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังมีการรวมกลุ่มหรือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยจากก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพียงร้อยละ ๓๐ แต่หลังเข้าร่วมโครงการ มีการรวมกลุ่มเพิ่มเป็นร้อยละ ๖๒” นางธัญธิตา กล่าว.คลิกอ่าน “ข่าวเกษตร” เพิ่มเติม