Wednesday, 24 July 2024

กระทรวงวัฒนธรรม บวงสรวงเทพยดา ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อน้อมรำลึก และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๗ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง และมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี้ วันที่ ๑๙-๒๓ เม.ย. ๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย. ๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง ทรงทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ภายในงานมีกิจกรรม เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จบูรพกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ การแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในยามค่ำคืน (Night Museum) นิทรรศการและการเสวนาวิชาการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค กรุงรัตนโกสินทร์ ตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลาดอาหารไทย อาหารถิ่น กิจกรรมวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๕ แห่ง ที่เข้าร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ๑.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ๒.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ๓.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ๔.พิพิธบางลำพู และ ๕.มิวเซียมสยาม ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระนครและพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานใหม่ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นวาระการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานคร มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด.