Friday, 24 May 2024

กสทช.จับมือ สกมช. หนุนมาตรการขจัดภัยไซเบอร์ ใช้ศูนย์ USO NET ให้ความรู้ประชาชน-นักเรียน

23 Apr 2024
35

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ ในการนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) มอบหมายให้ ด็อกเตอร์ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. มีความตั้งใจในการผลักดันบริการโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ต่ำหรือพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมให้กับประชาชนทุกคน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเท่าทันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด็อกเตอร์ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวถึงแม้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันและมีบทบาทสำคัญในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ความท้าทายที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ สกมช. ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงการที่สำนักงาน กสทช. และ สกมช. จะดำเนินการร่วมกันในปีนี้ คือ การจัดกิจกรรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยใช้ศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือว่าศูนย์ USO Net จำนวน ๒,๑๘๔ แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้าใจง่ายเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ผู้ใช้งานค้นหาช่องโหว่ตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จำนวน ๘ ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความรู้ประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ “การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สกมช. ในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจัง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงาน กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญ ผมหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความรู้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเพื่อสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” นายไตรรัตน์ กล่าว พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ที่ผ่านมา สกมช. ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพทางออนไลน์ ซึ่งทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ถูกแอบอ้าง สกมช. ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการหรือการจัดอบรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง และสำหรับโครงการอบรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะดำเนินการในปีนี้ ผ่านศูนย์ USO Net ทั้ง ๘ จังหวัด ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำแพลตฟอร์ม NCSA MOOC ขยายสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ให้กับคนไทย ให้มีองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันของทั้ง ๒ หน่วยงาน จะนำพาไปสู่การเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อยับยั้งความเสียหายได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกัน เพื่อเป้าหมายหลักสำคัญคือการเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ได้ใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์อย่างมีความสุขและปลอดภัย