Wednesday, 24 July 2024

ทส.เผยซาอุฯ สนใจการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

24 Apr 2024
55

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้เข้าหารือกับ Dr. Khaled Abdullah Al-Abdulkader ประธานบริหารศูนย์ the National Center for Vegetation Cover Development and Combating Desertification (NCVC) แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการหารือได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยได้กำหนดนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ได้ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๘๐ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้มีการจำแนกประเภทพื้นที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ต่างๆ อาทิ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าชุมชน โดยมีส่วนราชการทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ โดยริเริ่มโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือโครงการ T-VER ซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนากลไกนำไปสู่การถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศได้รองปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผู้แทนจากซาอุดีอาระเบีย ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ ที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่และการท่องเที่ยวอาทิ ระบบ E-ticket เพื่อควบคุมปริมาณและการเข้าออกของนักท่องเที่ยว การให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ การปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อการค้าไม้และการออกใบรับรองการทำไม้ โดยจะประสานความร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่