Monday, 17 June 2024

ป้องร้องเรียนผ่านฟองดูว์ ผู้ว่าชัชชาติชี้แจงมีข้อดีมากกว่าข้อบกพร่อง

25 Apr 2024
46

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน๖๗ ที่ศาลาว่าการ กทม. ๒ ดินแดง ในการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก. เขตคลองสาน ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาการใช้งานทราฟฟี่ ฟองดูว์ของสำนักงานเขตคลองสาน เนื่องจาก กทม. มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ ฟองดูว์ เนื่องจากพบว่าเรื่องร้องเรียนที่แจ้งเข้ามาที่ทราฟฟี่ ฟองดูว์ของสำนักงานเขตคลองสานประสบปัญหาหลายประการ เช่น ร้องเรียนเท็จเพื่อกลั่นแกล้งกัน การแก้ไขปัญหาล่าช้าทำให้ประชาชนร้องเรียนซ้ำหลายๆครั้ง เรื่องที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นไม่ได้รับการแก้ไขหรือเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้มีการยุติเรื่อง เนื่องจากกระทบกับตัวชี้วัดของสำนักงานเขต เป็นต้น จึงขอสอบถามผู้ว่าฯ กทม. ดังนี้ ๑.มีแนวทางแก้ไขปัญหาการร้องเรียนซ้ำ การร้องเรียนเท็จอย่างไร ๒.หน่วยงานของ กทม.แก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนผ่านทางทราฟฟี่ ฟองดูว์ล่าช้า เช่น เรื่องร้องเรียนดวงไฟชำรุด เป็นต้น มีวิธีการแก้ไขอย่างไร และ ๓.การยุติเรื่องหรือการมีเรื่องคงค้างใน ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ของสำนักงานเขตคลองสานส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร นายชัชชาติ กล่าวว่าทราฟฟี่ ฟองดูว์ เป็นระบบที่ไม่มี Gatekeeper ทำให้ประชาชนจะแจ้งวันไหน เวลาไหนก็ได้และพบว่ากว่า ๖๐% เป็นการแจ้งนอกเวลาราชการ สุดท้ายจะมีระบบการประเมินเพื่อให้คะแนนผู้ปฏิบัติงาน ขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนผ่านระบบแล้วกว่า ๕๖๓,๒๙๒ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๔๔๔,๒๒๓ เรื่อง (๗๙%) เป็นเรื่องที่ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๙๖,๘๑๑ เรื่อง (๑๗%) อยู่ระหว่างหน่วยงาน กทม.ดำเนินการ ๑๐,๓๙๗ เรื่อง (๒%) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค้างของสำนักขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ยังมีข้อบกพร่อง แต่จะมีคนที่คอยรับเรื่องและกลั่นกรองอีกครั้ง สุดท้ายถึงแม้ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์จะมีข้อบกพร่องแต่เชื่อว่ายังมีข้อดีมากกว่าผู้ว่า กทม. กล่าวว่าประเด็นคำถามที่ ๒ ปัญหาที่เกิดไม่ใช่จากแพลตฟอร์ม แต่เกิดจากผู้ปฏิบัติหรือหน่วยงานที่ยังมีความล่าช้า ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนคำถามที่ ๓ นั้น ทั้งหน่วยงานฝ่ายบริหารและผู้ว่าฯมีตัวชี้วัดสำคัญร่วมกันคือ ต้องแก้ไขปัญหาของทุกเขตทุกหน่วยงานให้ได้ ๗๕% ในเรื่องการร้องเรียน โดยบางคนร้องเรียนจำนวนกว่าร้อยเรื่อง ต้องใช้กระบวนการที่เป็นธรรมและไม่ให้กระทบตัวชี้วัด ไม่เชื่อแค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียว แต่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยกลั่นกรองในเรื่องนี้ด้วย.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่