Monday, 17 June 2024

๕,๖๒๑ คนทั่วประเทศ เตรียมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ

25 Apr 2024
46

“รัดเกล้า” เผย ครม. มีมติเห็นชอบให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับเงินเดือนตามปกติวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ รวม ๒๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๕,๖๒๑ คน ในส่วนกลาง จำนวน ๗๓ คน จัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จังหวัดละ ๗๓ คน รวม ๕,๕๔๘ คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการ และได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ (รวม ๒๓ วัน)“เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่เหล่าข้าราชการจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งยังจะเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา จากการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ อีกด้วย”