Monday, 17 June 2024

รัฐบาล จัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในวันฉัตรมงคล

04 May 2024
33

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรส ร่วมงานคับคั่งเมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โอกาสนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางมาถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) นายกรัฐมนตรีถวายคำนับ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายธูปเทียนแพ แล้วถวายคำนับ ๑ ครั้ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นศุภมงคลสมัย วันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ซาบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่า นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาไพบูลย์แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ ให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือ บรรเทา ความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อกำเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ในการร่วมทำความดีเพื่อสังคม พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าตลอดไป ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเสถียรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ  ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ต่อจากนั้น วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าว “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา ๒ จบ เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครั้งนี้ รัฐบาลได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรส และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนคณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ด้วย เช่น คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ (ระดับพลเอกขึ้นไป) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย กงสุลอาชีพ องค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เป็นต้น