Wednesday, 22 May 2024

กระทรวงมหาดไทยลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๗ วัน หนี้ ๗,๑๖๒ ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๗๐๓ ราย

27 Dec 2023
68

ปลัดมหาดไทย เผย ผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ๒๗ วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๑,๗๐๐ ราย มูลหนี้ ๗,๑๖๒ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว ๗๐๓ ราย มูลหนี้ลดลงร่วม ๙๐ ล้านบาทวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๖ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ ๒๗ นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. มีมูลหนี้รวม ๗,๑๖๒.๕๓๓ ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๑๑๑,๗๐๐ ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ๙๖,๘๓๗ ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ๑๔,๘๖๓ ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ ๘๒,๓๒๕ รายมีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ๑. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน ๗,๐๐๐ ราย เจ้าหนี้ ๖,๐๘๕ ราย มูลหนี้ ๖๐๘.๗๒๔ ล้านบาท ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน ๔,๗๕๙ ราย เจ้าหนี้ ๔,๐๘๗ ราย มูลหนี้ ๓๐๕.๙๐๖ ล้านบาท ๓. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๔๑๕ ราย เจ้าหนี้ ๓,๒๔๓ ราย มูลหนี้ ๒๘๓.๙๒๙ ล้านบาท ๔. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน ๔,๒๗๑ ราย เจ้าหนี้ ๒,๗๖๕ ราย มูลหนี้ ๓๒๗.๖๓๑ ล้านบาท ๕. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน ๒,๙๖๑ ราย เจ้าหนี้ ๒,๔๓๕ ราย มูลหนี้ ๒๒๔.๑๖๘ ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน ๑๖๐ ราย เจ้าหนี้ ๑๓๒ ราย มูลหนี้ ๗.๓๕๒ ล้านบาท ๒. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน ๒๒๙ ราย เจ้าหนี้ ๑๔๖ ราย มูลหนี้ ๑๕.๙๙๓ ล้านบาท ๓. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน ๒๙๘ ราย เจ้าหนี้ ๒๑๕ ราย มูลหนี้ ๙.๗๑๔ ล้านบาท ๔. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน ๓๖๖ ราย เจ้าหนี้ ๒๓๔ ราย มูลหนี้ ๑๓.๗๓๔ ล้านบาท และ ๕. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน ๓๙๗ ราย เจ้าหนี้ ๒๖๘ ราย มูลหนี้ ๑๙.๓๘๓ ล้านบาท“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ๓,๒๕๘ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๗๐๓ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๑๙๘.๓๖๐ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑๐๗.๙๗๘ ล้านบาท มูลหนี้ลดลง ๙๐.๓๘๒ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ๗๕๕ ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๑๖ ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย ๕๙.๘๙๙ ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย ๑.๐๔๕ ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลงมากถึง ๕๘.๘๕๔ ล้านบาท” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยกระทรวงมหาดไทยจะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานบูรณาการการปฏิบัติช่วยกันนำพาทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบโดยเร็วที่สุด โดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของลูกหนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บข้อมูล หาข่าว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น ทั้งการลงทะเบียนหนี้นอกระบบและการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์กอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว