วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ตรีชฎา แจงฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน ติง เท่าพิภพ อย่าสร้างความเข้าใจผิด ปชช.

29 ก.พ. 2024
30

นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณี นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กและสื่อโซเชียลส่วนตัว ระบุถึง (ร่าง) ประกาศกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ คำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … จะมีการกำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอ้างว่า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอการลงนามจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นั้นเป็นการสื่อสารที่บิดเบือนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเป็นอย่างมากข้อเท็จจริง คือ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (๑) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องจัดให้บรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนด โดยเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนางสาวตรีชฎา กล่าวว่า ขณะนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ยังต้องส่งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น ส่งไปที่อนุกรรมการร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น ก็จะส่งร่างเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จากนั้นจึงจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ หากผ่านความเห็นของคณะกรรมการทั้งสองชุด จึงจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลงนามให้มีผลใช้บังคับต่อไป”การออกประกาศดังกล่าว ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน ทั้งความเห็นของภาคประชาชน และการเสนอของอนุกรรมการอีก ๒ คณะใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรรมการนโยบายก็ได้ จึงไม่อยากให้นายเท่าพิภพสร้างความสับสนเข้าใจผิดให้กับประชาชน คิดไปก่อนว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมสุราประชาชน ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ขอให้นายเท่าพิภพไปศึกษากฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายให้ดีก่อนที่จะออกมาโพสต์ข้อความบิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การพูดหรือแสดงความคิดเห็น ควรมีความน่าเชื่อถือ ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจผิด” นางสาวตรีชฎา กล่าว